จัดกิจกรรม กีฬาสี พัฒนาทีมงาน ให้กับ บริษัทธนพรพืชผล จำกัด

บ.เกรทดีลทราเวล ขอขอบพระคุณบริษัทธนพร พืชผลจำกัด ที่ให้โอกาสเราจัดกิจกรรม กีฬาสีพัฒนาทีมงาน ในครั้งนี้ค่ะ