Activity & Adventure

Great Deal Travel ให้บริการ กิจกรรมผจญภัย Advanture สันทนาการ ละลายพฤติกรรม พัฒนาทีมงาน
เกมแข่งขัน ปาร์ตี้ กีฬาสี กิจกรรมชายหาด วอคแรลลี่
ค่ายเยาวชน และอบรมวิชการต่างๆ ฯลฯ